Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en reparatievoorwaarden

KLIVATEC koel- en klimaattechniek GmbH

Werkingssfeer / afwijkende algemene voorwaarden van de opdrachtgever

1. De volgende algemene verkoop-, leverings- en reparatievoorwaarden (hierna AV) zijn van toepassing op overeenkomsten tussen KLIVATEC Kälte- und Klimatechnik GmbH, vertegenwoordigd door haar directeur, de heer Jessica Kolman, Thyssenstraße 93, 46535 Dinslaken, telefoon: 02064 7788510 , e-mail kontakt@klivatec.de (hierna KLIVATEC genoemd) en hun klanten (consumenten en ondernemers). Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn, § 13 BGB. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, § 14 BGB.

2. Tegenstrijdige of afwijkende of aanvullende voorwaarden van de klant worden niet erkend. Deze algemene voorwaarden van KLIVATEC GmbH zijn uitsluitend van toepassing op de contractuele relatie. Stilzwijgen van de contractant KLIVATEC GmbH met betrekking tot eventuele algemene voorwaarden die door de klant zijn verzonden, vormt geen toestemming.

Herroepingsrecht

In bepaalde wettelijk geregelde gevallen hebben consumenten recht op een herroepingsrecht. In dat geval zullen wij u hierover separaat informeren.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Sluiting van het contract
1.1 Bij KLIVATEC geplaatste bestellingen van klanten vormen slechts een aanbod tot het sluiten van een contract, de orderbevestiging houdt geen aanvaarding van het contract door KLVATEC in.
1.2 Aanbiedingen aan bedrijven zijn over het algemeen vrijblijvend.
1.3 Acceptatie geschiedt door KLIVATEC met een aparte orderbevestiging of met de levering van de goederen.

2. Levering
2.1 KLIVATEC brengt de goederen regelmatig naar de montagedatum. Indien de levering uit voorraad plaatsvindt op het door de klant opgegeven adres in Duitsland, gaat het risico over op de klant bij overhandiging van de goederen aan de vervoerder.

3. Prijzen, betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud
3.1 De prijzen in het aanbod gelden alleen bij bestelling van het gehele systeem. Ze zijn exclusief omzetbelasting tegen het wettelijke tarief. Wijzigingen in het btw-tarief geven KLIVATEC het recht om overeenkomstige prijsaanpassingen door te voeren; dit geldt niet voor diensten die binnen 4 maanden na het sluiten van de overeenkomst moeten worden geleverd.
3.2 Betalingen zijn onmiddellijk en zonder aftrek opeisbaar na ontvangst van de factuur, tenzij andere afspraken zijn gemaakt en andere betalingstermijnen op de factuur zijn vermeld.

3.3 Alle bijkomende werkzaamheden, zoals metselen, breeuwen, stukadoorswerk, timmerwerk, grondwerk, elektrawerk, schilderwerk, zijn niet bij de aanbieding inbegrepen, tenzij deze afzonderlijk bij artikelen met hoeveelheid en prijs zijn vermeld. Als ze door de aannemer worden uitgevoerd, moeten ze dus apart worden vergoed.

3.4 Installaties die extra worden uitgevoerd of herhaald om redenen waarvoor de aannemer niet verantwoordelijk is, moeten afzonderlijk worden vergoed.

3.5 Indien de montage wordt onderbroken om redenen waar de opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor is, komen de hierdoor ontstane extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

3.6 De bestelling wordt gefactureerd tegen de overeengekomen eenheidsprijzen op basis van afmetingen, tenzij uitdrukkelijk een forfaitaire prijs is overeengekomen.

3.7 Vooruitbetalingen moeten op verzoek worden verleend met de kortst mogelijke tijdsintervallen of op de overeengekomen tijden, namelijk voor het bedrag van de waarde van de respectieve bewezen contractuele diensten inclusief de gerapporteerde omzetbelasting daarop. De diensten worden geverifieerd door middel van een verifieerbare lijst. De lijst moet een snelle en betrouwbare beoordeling van de prestatie mogelijk maken. De laatste betaling dient te geschieden twee weken na oplevering van het werk.

3.8 De geleverde goederen blijven eigendom van KLIVATEC (hierna: goederen onder eigendomsvoorbehoud) totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

3.9 Indien de klant ondernemer is, geldt ook het volgende:

 • De geleverde goederen blijven eigendom van KLIVATEC totdat alle vorderingen van KLIVATEC op de klant zijn voldaan, ook indien de geleverde goederen zijn betaald.
 • De zakelijke klant is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen aan derden, indien ervoor wordt gezorgd dat betaling aan KLIVATEC plaatsvindt en dat de eigendom pas op de derde wordt overgedragen nadat de derde aan zijn verplichtingen heeft voldaan. betalingsverplichtingen.
 • Als de goederen niet onmiddellijk worden betaald, moet de zakelijke klant deze onder eigendomsvoorbehoud doorverkopen, zodat het voorbehouden eigendom pas aan de derde wordt overgedragen wanneer deze de goederen volledig heeft betaald.
 • De zakelijke klant mag de voorbehouden goederen niet verpanden of tot zekerheid overdragen zonder toestemming van KLIVATEC. Elke verwerking of transformatie van de voorbehouden goederen door de zakelijke klant gebeurt uitsluitend in naam en in het belang van KLIVATEC. Bij beslagleggingen, inbeslagnames of andere beschikkingen of ingrepen door derden dient de zakelijke klant KLIVATEC onverwijld als eigenaar te benoemen en KLIVATEC onverwijld op de hoogte te stellen.
 • De zakelijke klant draagt ​​zijn vorderingen uit de doorverkoop van de voorbehoudsgoederen, inclusief alle bijkomende rechten, bij voorbaat volledig over aan KLIVATEC, die deze overdracht aanvaardt. Tot herroeping en zolang de zakelijke klant niet in verzuim is, is de zakelijke klant gerechtigd de aan KLIVATEC overgedragen vorderingen zelf te incasseren; hij heeft echter niet het recht om ze op een andere manier te gebruiken, b.v. B. door opdracht.
 • Op verzoek van KLIVTEC moet de zakelijke klant de betreffende klant op de hoogte stellen van de overdracht van de vordering en KLIVATEC de documenten verstrekken die nodig zijn om zijn rechten jegens de klant te doen gelden, b.v. B. facturen, en om de nodige informatie te verstrekken. KLIVATEC zal de zekerheden waarop zij recht heeft op verzoek van de klant vrijgeven, voor zover hun waarde de te waarborgen vorderingen met meer dan 20% overschrijdt.

4. Garantie
4.1De garantieperiode voor alle werkzaamheden, reparaties, etc. die geen constructiewerk zijn en voor het geleverde materiaal is één jaar vanaf de oplevering of, indien de diensten zijn uitgevoerd op a of voor een gebouw in de zin van § 634a BGB, gedurende vijf jaar vanaf de aanvaarding. Voor zover bouwwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, is de garantie bij handelstransacties gebaseerd op § 13 VOB/B. De rechten van enige garantie worden door deze AV niet uitgesloten of beperkt.
4.2 De garantieperiode van één jaar wordt verlengd tot twee jaar als de klant het door KLIVATEC geleverde en geïnstalleerde werk vanaf het begin contractueel huurt voor minimaal 2 jaar per zes maanden in het kader van een onderhoudscontract van KLIVATEC.

4.3 Indien er sprake is van een gebrek, dient de klant een redelijke termijn voor aanvullende prestatie te stellen en dient hij ervoor te zorgen dat het gereclameerde object of werk ter beschikking staat van KLIVATEC om het gebrek te verhelpen. 4.3 Indien er een verplichting tot nalevering bestaat, heeft KLIVATEC het recht om te kiezen tussen het verhelpen van het gebrek en het reproduceren van het werk. De klant heeft pas recht op vermindering van de betaling of op ontbinding van het contract nadat ook een tweede poging tot rectificatie is mislukt. Herroeping is echter uitgesloten als het plichtsverzuim onbeduidend is of als het voorwerp van het contract bouwwerkzaamheden zijn.

4.4 Als de klant een ondernemer is, is ook § 377 HGB van toepassing; in het geval van een vervangende levering zijn de kosten van demontage van het defecte artikel en de kosten van het zonder gebreken installeren van het vervangende artikel niet inbegrepen in de aanspraak op aanvullende prestatie.

5. Aansprakelijkheid
In het geval van eenvoudige nalatigheid van KLIVATEC of zijn plaatsvervangende agenten, zijn vorderingen tot schadevergoeding van de klant beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract. Dit geldt niet voor de schending van essentiële contractuele verplichtingen, d.w.z. verplichtingen die KLIVATEC de klant moet nakomen naar de inhoud en het doel van het contract of waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en waarvan de naleving de klant vertrouwt regelmatig en mag vertrouwen. KLIVATEC is onbeperkt aansprakelijk in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid van de klant die is gebaseerd op een opzettelijke of nalatige plichtsverzuim door KLIVATEC of zijn plaatsvervangende agenten.

Algemene reparatie- en installatievoorwaarden
De bepalingen onder 4. van deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing, tenzij hieronder een afwijkende bepaling is opgenomen. De volgende voorwaarden zijn niet van toepassing als reparaties worden uitgevoerd in het kader van claims van de contractpartner voor gebreken.

a) Kosten
aa) Als de verwachte prijs van de diensten niet is gespecificeerd bij het sluiten van het contract, kan de klant kostenlimieten instellen.

bb) Bindende kostenramingen zijn alleen op uitdrukkelijk verzoek van de klant gemaakt.
cc) Een door de contractpartner gevraagde kostenraming is alleen bindend als wij deze schriftelijk hebben ingediend en als bindend hebben aangemerkt. De diensten die nodig zijn om de kostenraming in te dienen, worden aan de contractpartner in rekening gebracht als de reparatie niet wordt uitgevoerd of als ze niet kunnen worden gebruikt bij het uitvoeren van de reparatie.
dd) Indien tijdens de reparatie blijkt dat de verwachte kosten van de reparatie hoger zijn dan de vrijblijvende geschatte kosten en niet in een economisch verantwoorde verhouding staan ​​tot de dagwaarde van de te repareren zaak, zullen wij de contractpartner hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen . Hetzelfde geldt voor gebreken die wij pas ontdekken bij het uitvoeren van de reparatie en die voorheen niet in de reikwijdte van de reparatieopdracht waren opgenomen.
ee) Na beëindiging van een reparatie waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, wordt de zaak alleen op uitdrukkelijk verzoek van de contractpartner en tegen vergoeding van de gemaakte kosten in de oorspronkelijke staat hersteld.
ff) Bij de berekening van de reparatie dienen de prijzen voor de gebruikte onderdelen, materialen en speciale diensten, alsmede de prijzen voor de werkzaamheden, de reis- en transportkosten elk afzonderlijk te worden vermeld. Indien de reparatie wordt uitgevoerd op basis van een bindende kostenraming, is een verwijzing naar de kostenraming voldoende, waarbij alleen afwijkingen in de omvang van de dienstverlening specifiek worden vermeld.

b) Beëindiging
Als de klant het contract beëindigt, moet hij de tot dan toe gemaakte werkzaamheden en kosten betalen, inclusief de kosten voor reserveonderdelen die zijn besteld en al zijn aangeschaft.

c) Betalingen
Betalingen zijn direct na acceptatie en zonder aftrek verschuldigd. Klivatec kan bij het plaatsen van de bestelling een redelijk voorschot vragen.

d) Verplichting tot medewerking
aa) De klant is verplicht om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en veiligheid op de plaats van reparatie of montage.
bb) De klant is verplicht om de benodigde energie inclusief de benodigde aansluitingen voor eigen rekening. Hij moet alle materialen en benodigdheden ter beschikking stellen en alle andere handelingen verrichten die nodig zijn voor het testen.
cc) ndien de klant zijn verplichtingen niet nakomt, is KLIVATEC gerechtigd, maar niet verplicht, om de handelingen in zijn plaats en bij op eigen kosten uit te voeren.
dd) De wettelijke rechten en vorderingen van de klant blijven onaangetast.

e) Termijn voor het uitvoeren van de reparatie of installatie
aa) De door Klivatec verstrekte informatie over reparatie- of installatietermijnen is gebaseerd op schattingen en is niet bindend.
bb) Onvoorzienbaar in gevallen van operationele belemmeringen (bijv. werkonderbrekingen, moeilijkheden bij het verkrijgen van reserveonderdelen, vertragingen in levering of uitvoering door leveranciers), evenals in geval van officiële tussenkomst, overmacht en arbeidsgeschillen, worden bindende termijnen ook op passende wijze verlengd.

f) Acceptatie van de reparatie of montage, acceptatie door de klant
aa) De klant is verplicht tot acceptatie zodra hij van de voltooiing op de hoogte is gesteld. Acceptatie kan niet worden geweigerd wegens onbeduidende gebreken.
bb) Indien de klant in gebreke blijft bij acceptatie, wordt acceptatie geacht te hebben plaatsgevonden nadat twaalf werkdagen zijn verstreken sinds de kennisgeving van voltooiing. Indien de klant het systeem zonder acceptatie heeft gebruikt, wordt de acceptatie geacht zes werkdagen na de ingebruikname te hebben plaatsgevonden. In deze gevallen moet de klant reserveringen wegens herkenbare gebreken uiterlijk op de bovengenoemde tijdstippen doen gelden.

g) Verlengd Lien
KLIVATEC heeft recht op een pandrecht op de reparatie- of montagevoorwerp van de klant die op grond van de overeenkomst in haar bezit is gekomen vanwege haar vorderingen uit de overeenkomst van werk en diensten. Het pandrecht kan ook geldend worden gemaakt voor vorderingen uit eerder uitgevoerde werkzaamheden, leveringen van reserveonderdelen en andere diensten, voor zover deze verband houden met het onderwerp van de opdracht. Voor overige vorderingen uit de zakelijke relatie geldt het pandrecht alleen indien deze vorderingen onbetwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld.

h) garantie
De klant dient elk gebrek in de reparatie of montage onmiddellijk te melden. Indien de klant zonder toestemming van KLIVATEC reparatie- of montagewerkzaamheden ondeskundig heeft uitgevoerd of door een derde heeft laten uitvoeren, is KLIVATEC hiervoor niet aansprakelijk. Hetzelfde geldt als op verzoek van de klant onderdelen die vervangen moeten worden niet worden geruild.

6. Jurisdictie

In het geval van zakelijke klanten is Duisburg de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie.

Schlussbestimmungen und Hinweise
Slotbepalingen en opmerkingen
Indien een of meer van de bovenstaande bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. De niet-effectieve bepaling zal worden vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij wat de partijen in het contract wilden.

KLIVATEC is niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Nadat er een geschil ontstaat dat niet kan worden opgelost door middel van onderhandelingen met een consument-klant, bijvoorbeeld in het kader van ons klachtensysteem voor klanten, hebben consumenten-klanten de mogelijkheid om contact op te nemen met de algemene arbitragecommissie voor consumenten van het Zentrum für Schlichtung e. Neem contact op met V.

CONTACT

Bel ons gewoon op of maak gebruik van een van onze diensten.
Wij beantwoorden al uw vragen!

+31 6 84 81 77 83 Werkdagen 9-17 uur

Verzoek om teruggebeld te worden
Hoe kunnen we u helpen?

Gebruik ons terugbelverzoek en onze expert belt u terug op het tijdstip van uw keuze.

  * Verplich veld

  Hartelijk dank! Uw gegevens zijn succesvol ingediend

  Wij zullen binnenkort contact met u opnemen.

  Bericht verzenden
  Hoe kunnen we u helpen?

  Stuur ons een bericht en onze expert zal contact met u opnemen.

   * Verplich veld

   Hartelijk dank! Uw gegevens zijn succesvol ingediend

   Wij zullen binnenkort contact met u opnemen.

   Abonneer u op onze nieuwsbrief
   Hoe kunnen we u helpen?

   Ontvang informatie en updates over ons aanbod